PTS Turva Oy

Tar­joam­me kai­ken palo­tek­nii­kan kon­sult­ti­pal­ve­lun raken­nus­hank­keen han­ke­suun­nit­te­lus­ta aina tilo­jen käyt­töön­ot­toon asti. 

turvallisuus

Paloteknistä kokonaispalvelua läpi rakennushankkeen

Raken­nuk­sel­ta vaa­di­taan koko elin­kaa­ren ajan ajan­ta­sais­ta palo­tur­val­li­suut­ta. Raken­nuk­sen käyt­tö­tar­koi­tus ja sen koko vai­kut­ta­vat tar­vit­ta­viin palon­tor­jun­nan rat­kai­sui­hin ja valit­ta­viin järjestelmiin.

Mitä haas­ta­vam­pi koh­de, sitä asian­tun­te­vam­paa syven­ty­mis­tä koh­teen palon­tor­jun­taan, eri sam­mu­tus- ja paloil­moi­tin­jär­jes­tel­mien sekä raken­teel­li­sen palo­tur­val­li­suu­den arvioin­tiin tarvitaan.

Yhteistyö viranomaisten kanssa

Oike­aan aikaan aloi­tet­tu yhteis­työ viran­omais­ten kans­sa joh­taa opti­maa­li­seen palo­tur­val­li­suu­teen sekä usein myös talou­del­li­ses­ti jär­ke­vim­pään ratkaisuun.

Tar­joam­me kai­ken palo­tek­nii­kan kon­sult­ti­pal­ve­lun raken­nus­hank­keen han­ke­suun­nit­te­lus­ta aina tilo­jen käyt­töön­ot­toon asti. Suun­nit­te­lum­me kat­taa kai­ken tar­vit­ta­van lupa-aineis­ton laa­din­nas­ta viranomaishyväksyntään.

Laa­dim­me myös tar­vit­taes­sa han­kin­ta-asia­kir­jat ja teem­me tar­jous­ver­tai­lut. Halu­tun lop­pu­tu­lok­sen var­mis­tam­me asen­nus­val­von­nal­la ja tarkastuspalvelulla.